Vaje MOJA ANGLEŠČINA za 7. razred

vaje za 7 razred uvodna 02

Potrebujete dodatne vaje angleščine za 7. razred z rešitvami?

Pred vami je zbirka  vaj - učnih in delovnih listov z rešitvami za samostojno učenje, ki vam bo pomagla do odličnega znanja angleščine v 7. razredu. Lahko se je lotite, če potrebujete pomoč pri jeziku, pa tudi za nadgradnjo znanja jezika. V angleško zbirko vaj smo vključili  številne tematike s področja slovnice in besedišča.

Zbirka vaj angleščine je pripravljena v skladu z učnim načrtom za 7. razred, vključuje slovensko razlago, na koncu pa so rešitve, da boste preverili, kako dobro obvladate angleščino v 7. razredu.  Zbirko vaj prejmete v elektronski obliki (pdf), kot so predstavljeni vzorčni primeri za 7. razred. 

Vsebina vaj za 7.razred

Vaje za angleščino vsebujejo naloge za angleščino za 7. razred osnovne šole, ki zajemajo: angleško slovnico z učnimi listi angleščine in delovnimi listi angleščine (časi angleščina, glagoli angleščina, osebni zaimki, mixed tenses, angleščina nepravilni glagoli, test angleščina...) ter besediščem za pomoč pri učenju angleščine. Z vajami angleščine bo postalo učenje angleščine veliko lažje.

gumb vaje levo razlogov zakaj jih potrebujete?  

1. Vsebuje učne in delovne liste na 135 straneh.
2.
250 vaj  z enostavnimi razlagami in rešitvami.
3. Vaje si lahko shranite in večkrat natisnete.
4.
Sestavljene so po zgledu šolskega programa za 7. razred.
5. Možnost dodatne razlage  z inštruktorjem preko Skype.

Naroči vaje      Brezplačne naloge


Prelistaj vaje:

gumb naroci lisicke


ZBIRKA VAJ V ELEKTRONSKI OBLIKI (PDF)

Prejmete jo lahko že danes (po poslanem potrdilu o plačilu do 15.00 ure) za samo 

20,00 EUR
15,25 EUR
 

ZBIRKA VAJ V TISKANI OBLIKI

Prejmete jo po pošti s predplačilom v roku 2 - 3 delovnih dni, brez dodatnih poštnih stroškov za samo

30,00 EUR
25,00 EUR
 


PODROBEN OPIS vsebine vseh vaj za 7. razred

vaje za 7 razred 03

V nadaljevanju je podroben opis vsebine učnih in delovnih listov z rešitvami, ki smo jih pripravili za 7. razred osnovne šole. Na učnih listih je razložena snov na praktičen in enostaven način. Delovni listi vsebujejo številne naloge, katerim so priložene rešitve. Vaje angleščine za 7. razred vsebujejo več kot 200 različnih vaj za angleščino za 7. razred.

Zbirka vaj angleščine za 7. razred je na 135 straneh in je na voljo v elektronski (pdf) ali tiskani obliki.

vaje za 7 razred 04

Zakaj potrebujete te vaje?

  • ker želite dodatne vaje za 7. razred osnovne šole,
  • ker želite, da vaš otrok bolje razume angleško,
  • ker so učni listi s preprosto in nazorno razlago v slovenščini in angleščini, 
  • vaje imajo rešitve s katerimi lahko preverite znanje vaših otrok, 
  • ker želite, da vaši otroci znajo za 5. 

Na teh 135-ih straneh boste našli:

vaje za 4 razred 05

 

BESEDIŠČE / VOCABULARY:

OPIS POTI IN SMERI / Directions
Seznanjanje z uporabnimi besednimi zvezami za opis poti. Dodane so še vljudnostne fraze, ki jih uporabljamo, ko sprašujemo za pot ali, ko sami dajemo navodila.

POČITNICE / Holidays
Spoznavanje tipov počitnic, počitniških krajev in pripomočkov ter načinov, kako lahko potujemo. Dodane so različne fraze in informacije v angleškem jeziku, ki jih je potrebno vedeti ob rezervacijah počitnic. Naloge so zastavljene tako, da podajo osnovno znanje o počitniških izrazih in kupovanju vozovnic, rezervacijah ter dogovarjanju z osebjem, kjer bivamo med počitnicami.

HIŠNA OPRAVILA / Housework
Učenje osnovnih izrazov v angleškem jeziku s področja gospodinjstva in del v hiši. Naloge temeljijo na prevajanju omenjenih izrazov iz slovenskega v angleški jezik in obratno. Dodane so tudi naloge, ki utrjujejo znanje o prislovih pogostosti in pravilnem vrstnem redu besed v stavku.

VREME / The weather
Seznanjanje z izrazi, ki opisujejo osnovne vremenske pojave, stanja in strani neba. Dodana je še vremenska napoved v angleškem jeziku, ki prikazuje, kako v besedilu uporabljati zgoraj omenjene izraze.

ASHTONOV DAN / Ashton's day
Utrjevanje sedanjika Present Simple in učenje novega besedišča s področja vsakodnevnih obveznosti, opravkov in navad. Naloge temeljijo na tvorjenju glagolov v sedanjiku, tvorjenju trdilnih, nikalnih in vprašalnih stavkov v sedanjiku, prevajanju izrazov iz angleškega v slovenski jezik in obratno ter na bralnem razumevanju besedil v angleškem jeziku. Več nalog lahko najdete na delovnih listih za 6. razred.

HRANA / The food
Ponovitev izrazov, ki so povezani s prehranjevanjem. Dodano je novo besedišče iz področja hitre, sveže, predelane in biološko pridelane hrane, iz načinov priprave hrane, diet in pijač. Več nalog in izrazov, namenjenih utrjevanju znanja o hrani in pijači, lahko najdete na delovnih listih za 6. razred.

IZRAŽANJE KOLIČIN / Quantities
Utrjevanje količinskih izrazov, ki so jim dodani še izrazi količinskih enot (gram, dekagram, kilogram, mililiter, deciliter in liter). Delovni listi so opremljeni s sličicami za prepoznavanje količin, zasnovani pa so na prevajanju količinskih izrazov iz angleškega v slovenski jezik in obratno ter na pravilnem pripisovanju količin različni hrani ali pijači. Več nalog, namenjenih utrjevanju znanja o količinah, lahko najdete na delovnih listih za 6. razred.

ZGRADBE / Buildings
Spoznavanje novih besed, s katerimi poimenujemo različne zgradbe. Vključene so tudi dodatne besede in znaki za posebne zgradbe, kot so avtobusna postaja, hotel, bolnišnica, letališče … Nalogam so dodane sličice za lažje razumevanje.

DNEVI V TEDNU / Days of the week
Ponovitev besed, ki poimenujejo delovne dneve, dneve v vikendu, spoznavanje s kraticami za dneve in osnovnimi slovničnimi pravili. Dodano je novo besedišče s področja letnih časov. Naloge so zasnovane na prevajanju, razumevanju koledarja in spoznavanju vremenskih in časovnih pogojev v različnih letnih časih. Več nalog, namenjenih utrjevanju znanja o dnevih v tednu, lahko najdete na delovnih listih za 6. razred.

AS … AS, THAN /As … as, than
Seznanjanje dveh najbolj pogostih izrazov primerjanja. Učni listi razlagajo kdaj in kako v besedilu uporabimo katerega izmed dveh omenjenih izrazov, naloge pa bodo pripomogle k utrjevanju znanja.

SLUŽBE / Jobs
Spoznavanje z več kot 30-imi izrazi, ki poimenujejo različne poklice. Dodani so še izrazi, ki poimenujejo delovno okolje, prostor ali zgradbo in imena različnih obrti. Naloge temeljijo na prevajanju iz angleškega v slovenski jezik in obratno, opisovanju različnih poklicnih del in na bralnem razumevanju.

SLOVNICA / GRAMMAR:

ČLENI A, AN, THE IN SOME TER ANY / The articles a, an, the and some, any
Nadgrajevanje znanja iz delovnih listov za 6. razred s poglobljenimi vajami. V delovnih listih za 7. razred so dodani še določni člen the, zero article in some ter any. Spoznavanja dodatnih pravil, ki pripomorejo k razumevanju pravilnega postavljanja členov.

STOPNJEVANJE PRIDEVNIKOV / Comprehension of adjectives
Spoznavanje treh stopenj pri stopnjevanju pridevnika – osnovnika, primernika in presežnika. Razlaga pravil stopnjevanja pridevnikov z enim, dvema, tremi ali več zlogi in razlaga pravil nepravilnega stopnjevanja pridevnikov. Razlage so podkrepljene z nalogami in križanko.

PRIHODNJIK GOING TO /Future Tense Going to
Učni listi zajemajo obliko, rabo, nakazovalne besede in izjeme, ko uporabljamo prihodnjik going to. Prav tako je jasno prikazano, v katerih okoliščinah lahko uporabimo prihodnjik going to, ne prihodnjik will. Delovni listi vključujejo naloge za utrjevanje znanja, ki so kombinirane s sorodnimi tematikami.

UPORABA HOW MUCH ALI HOW MANY / How much/how many
Učenje o razlikah rabe how much in how many. Podane so druge ustreznice za omenjena izraza, podrobno pa je obrazložena tudi raba v različnih medijih, okoliščinah in z različnimi izrazi ter besedami.

MODALNI GLAGOLI / Modal verbs
Nadgrajevanje znanja o modalnih glagolih, delovnim listom 6. razreda so poleg can in must dodani še may, should in modalni substituti be able to, have to, be allowed to. Podrobna razlaga oblik, rabe, posebnosti in okoliščin, v katerih uporabljamo različne modalne glagole in njihove substitute.

NAVADNI PRETEKLIK PAST SIMPLE / Past Simple Tense
Pridobivanje znanja o prvem preteklem času Past Simple. Razložene so oblike, raba, pravilo podvajanja pri eno- ali večzložnih besedah, nakazovalne besede, posebnosti in oblike glagola biti v navadnem pretekliku. Dodana je tabela nepravilnih glagolov na zadnjih straneh učnih in delovnih listov, razlage pa so podkrepljene z več kot 12-imi nalogami.

OPISNI SEDANJIK PRESENT CONTINUOUS / Present Continuous
Utrjevanje znanja o opisnem sedanjiku. V učnih listih je podrobneje opisana raba, zgradba in trdilna, nikalna ter vprašalna oblika časa Present Continuous. Dodane so še nakazovalne besede, razlaga o posebnostih in glagolih stanja (State Verbs), ki jih ne smemo uporabljati v času Present Continuous. Več nalog, namenjenih utrjevanju znanja o opisnem sedanjiku, lahko najdete na delovnih listih za 6. razred.

SEDANJIK PRESENT SIMPLE / Present Simple
Utrjevanje znanja o sedanjiku Present Simple. V učnih listih so podrobneje opisane oblike, raba in pravila pri rabi kratkih odgovorov. Dodane so še razlage o dodajanju končnice –s/-es pri 3. os. ed., nakazovalne besede in posebnosti. Razlage so podkrepljene s poglobljenimi nalogami. Več nalog, namenjenih utrjevanju znanja o sedanjiku Present Simple, lahko najdete na delovnih listih za 6. razred.

RAZLIKE: PRESENT SIMPLE IN PRESENT CONTINUOUS? / Difference: Present Simple or Present Continuous
Poglabljanje v razlike med obema sedanjikoma. Vključena je shema, ki prikazuje razlike, razlaga o rabi obeh časov in nakazovalne besede obeh sedanjikov. Tematika je podkrepljena s številnimi nalogami, ki so zasnovane tako, da pokažejo bistvene razlike rabe obeh časov. Več nalog, namenjenih utrjevanju znanja o razlikah med obema sedanjikoma, lahko najdete na delovnih listih za 6. razred.

PRIHODNJI ČAS WILL FUTURE / Will future
Učni listi zajemajo rabo, obliko in nakazovalne besede, s pomočjo katerih, lahko prepoznamo čas Will Future. Jasno je prikazano, v katerih okoliščinah lahko uporabimo prihodnjik will, ne prihodnjik going to. Delovni listi so zasnovani tako, da je poudarek na tvorjenju trdilnih, nikalnih in vprašalnih stavkov v prihodnjiku Will Future.

VRSTILNI ŠTEVNIKI / Ordinal numbers
Nadgrajevanje znanja vključuje razlago o tem, kaj vrstilni števniki določajo, razlago o rabi in obliki, posebnostih ter oblikah. Dodana je še razlaga o zapisovanju števil v mesecih, razlikah med zapisovanjem z besedo in številko ter zapisovanju števil v različnih nazivih. Več nalog, namenjenih utrjevanju znanja o vrstilnih števnikih, lahko najdete na delovnih listih za 6. Razred.

PRISLOVI / Adverbs
Razlaga oblik, tvorjenja in rabe različnih prislovov ter nadgradnja znanja o desetih nepravilnih oblikah prislovov. Dodana je še poglobljena razlaga o prislovih pogostosti in njihovem položaju v stavku. Več nalog, namenjenih utrjevanju znanja o prislovih, lahko najdete na delovnih listih za 6. razred.

WH- VPRAŠANJA / WH-questions
Ponovitev znanja o t.i. WH- vprašanjih. Vključene so razlage o obliki, rabi in okoliščinah, v katerih uporabljamo tovrstna vprašanja. Razlage so podkrepljene z nalogami, ki pripomorejo k znanju tvorjenja WH- vprašanj v različnih časih in postavljanja WH- vprašalnic na pravo mesto v povedi. Več nalog, namenjenih utrjevanju znanja o WH- vprašanjih, lahko najdete na delovnih listih za 6. razred.